Beleidskader

De Heistse raad voor maatschappelijk welzijn gaf op 14 september 2021 akkoord voor de oprichting van de welzijnsvereniging 'De Zilveren Zwaan' - uw welzijn, onze zorg. Met ingang van 1 januari 2023 zal het lokale bestuur van Heist-op-den-Berg de volgende activiteiten onderbrengen in Welzijnsvereniging De Zilveren Zwaan:

 • Woonzorgcentrum Berkenhof
 • Gezinszorg
 • Poetsdienst met dienstencheques en met een inkomensgerelateerd uurtarief
 • Maaltijden aan huis 
 • Personenalarmsysteem
 • Minder Mobielen Centrale 

Basisopdracht 

De Welzijnsvereniging heeft tot doel het organiseren van activiteiten die het mogelijk maken om, hetzij zelf, hetzij in samenwerking met andere partners, een gepast, kwaliteitsvol, breed toegankelijk en integraal zorgaanbod te verlenen. Hieronder wordt verstaan: residentiële en semi-residentiële zorg, thuiszorgondersteuning, thuiszorg en thuishulp en dit met alle middelen die haar hiertoe worden geboden door de toepasselijke regelgeving. 

Juridisch kader 

De beheersovereenkomst tussen het lokale bestuur en de welzijnsvereniging wordt gesitueerd in een juridische context, met volgende hoekstenen: 

 • Het publiekrechtelijk karakter van de Welzijnsvereniging 
 • De OCMW-wet 
 • Het Decreet over het Lokaal Bestuur 
 • De statuten van de Welzijnsvereniging 
 • Het huishoudelijk reglement van de Welzijnsvereniging 
 • De rechtspositieregeling en het arbeidsreglement van het OCMW en de Welzijnsvereniging
 • Het huishoudelijk reglement van de Welzijnsvereniging 

Naam en logo

De naam van de welzijnsvereniging is ontstaan uit een bevraging bij de medewerkers. De keuze ging uiteindelijk naar 'De Zilveren Zwaan' en dat idee kwam van een poetshulp aan huis.

'Zilver' staat symbool voor de 'verzilvering' van onze gemeente. De zwaan - het wapenschild van onze gemeente - is een trots, trouw dier dat gedragen wordt door het water. Water neemt immers ballast en gewicht weg. Daarvoor wil de welzijnsvereniging ook garant staan.

Waarom een welzijnsvereniging? 

Het opzet van de welzijnsverenging dient een antwoord te bieden op de toekomstige uitdagingen binnen de zorgsector:

 • Lokale openbare zorg betaalbaar en profilerend terug op de kaart zetten
 • Meer expertise opbouwen in alsmaar complexer wordende zorg
 • Zorg dichter bij de ‘wijken’ en burger brengen, met aandacht voor het welzijnsaspect en de vermaatschappelijking van de zorg
 • Lokaal werkbaar werk bieden aan zorgverleners en zo de ‘war for talent’ aangaan

Hoe gaan we dat doen? 

1-dossier 1-verhaal
De welzijnsvereniging biedt integrale zorg vanuit één visie en organisatie. De dienstverlening hangt ‘in keten’ aan elkaar waardoor er in een korte lijn snelle en effectievere dienstverlening kan geboden worden. De welzijnsvereniging heeft een zo breed mogelijk zorggamma in eigen beheer zodat de klant bij zijn/haar vertrouwde organisatie kan aankloppen indien er (meer) zorgvragen zijn.

Voor aanbod niet in eigen beheer, gaat de welzijnsvereniging samenwerkingsverbanden aan met andere spelers zodat instroom naar deze dienstverlening ook snel en betrouwbaar kan verlopen.

De kracht van de eerste indruk
Poetsen en koken zijn vaak de eerste taken die wegvallen als burgers ouder en zorgbehoevender worden. In de meeste gevallen zal de poetshulp of de maaltijd aan huis een eerste contact zijn met de welzijnsvereniging. Deze service is dus dé garantie voor een verdere doorstroom in het aanbod.

Mobiele multidisciplinaire zorgequipes aan huis
De medewerkers van de thuiszorg zullen, afhankelijk van hun woonplaats, toegewezen worden aan wijkteams. Er zal meer op multidisciplinaire samenwerking ingezet worden.

Residentiële huiselijkheid met uitmuntende zorg als basisproduct
Indien thuiszorg uiteindelijk geen oplossing meer kan bieden, kan men de keuze maken om al dan niet te verhuizen naar één van de residenties binnen de welzijnsvereniging. Misschien heeft de klant of familie/mantelzorger in tussentijd al kennis gemaakt met dit aanbod door een tijdelijk verblijf in het centrum voor kortverblijf. Ook dat is een eerste-indruk-dienstverlening en belangrijk knooppunt voor instroom naar de woonzorgcentra.

In de residenties is gespecialiseerde zorg (o.a. dementie1, fysiek zwaar zorgbehoevenden, palliatief) het basisproduct. Kwaliteit van zorg, wonen en leven staan bovenaan.

Van ‘tevreden’ klanten naar ‘loyale’ klanten
We maken het verschil door een excellente service-cultuur te implementeren. Alle medewerkers (van administratie tot hoofdverpleegkundige) worden opgeleid in het bieden van beleving, hoffelijkheid en klantgerichtheid.

Werkbaar werk
Binnen de welzijnsvereniging werkt men innovatief en durft men vernieuwende processen op alle niveaus te implementeren en bij te sturen. Daarnaast zal er binnen de Welzijnsvereniging een HR-beleid van werkbare zorg worden uitgetekend. We gaan voor duurzame motivatie door een evenwichtige verbinding tussen de organisatiedoelstellingen en de behoeften van de medewerkers.

Link tussen zorg en welzijn
Er dient een constante link te zijn naar het welzijn van burgers. Ontschotting van de zorg wordt o.a. gerealiseerd als er geen barrières zijn tussen preventie, welzijn en zorg. Daarom is er een nauwe samenwerking met de lokale sociale dienstverlening, de seniorenconsulent/zorg-coördinator, vrijetijdsbeleving voor senioren, het lokale dienstencentrum (buurthuis), enz. om de strategie van de welzijnsvereniging verder te bepalen.

Samenwerking met het lokale bestuur

 • De welzijnsvereniging heeft met de ondersteunende diensten van het lokaal bestuur praktische samenwerkingsafspraken opgesteld.
 • Het dagelijks beheer van de activiteiten, een gedegen communicatiebeleid én HR-beleid op maat van de zorgdiensten vallen dan weer onder de verantwoordelijkheid van de welzijnsvereniging.